1 - Tác giả -  Nguyễn Dữ sống ở thế kỷ XVI Trường Tân (Thanh MiÖn - H¶i D­¬ng).- Học rộng, tài cao, nhân cách thanh cao.