Monday, 06/07/2020 - 23:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Kim Sơn

Các chuyên đề học tập .......Hồ Chí Minh năm 2019

Thực hiện số 37- KH/ĐU, ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Đảng ủy xã Kim Sơn về việc xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2019,

    Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị,

Chi bộ THCS  xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 cụ thể như sau:

ĐẢNG ỦY XÃ KIM SƠN
CHI BỘ: THCS

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

       Kim Sơn, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Sinh hoạt chuyên đề năm 2019        

      

     Thực hiện số 37- KH/ĐU, ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Đảng ủy xã Kim Sơn về việc xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2019,

    Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị,

Chi bộ THCS  xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

        Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc cụ thể hóa chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

      Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề cần thực hiện đúng quy trình công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch số 113, ngày 9/01/2019 của Ban Thường vụ huyện ủy Định Hóa ủy về việc thực hiện chỉ thi 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính . Yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia thảo luận các chuyên đề từ đó xác định những điều mình cần thực hiện nhằm góp phần xây dựng nội bộ đoàn kết, xây dựng chi bộ trở thành đơn vị trong sạch, vững mạnh.

II. Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2019

 

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian

Người thực hiện

Ghi chú

Chuyên đề 1

Quý I

1

Chuẩn bị đề cương

Tháng 1/2019

 

 

2

Xây dựng dự thảo lần 1

Tháng 1/2019

 

 

3

Lấy ý kiến tham gia

Tháng 2/2019

 

 

4

Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2

Tháng 2/2019

 

 

5

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Tháng 3/2019

 

 

 

Chuyên đề 2

Quý II

 

 

1

Chuẩn bị đề cương 

Tháng 4/2019

 

 

2

Xây dựng dự thảo lần 1

Tháng 4/2019

 

 

3

Lấy ý kiến tham gia

Tháng 5/2019

 

 

4

Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2

Tháng 5/2019

 

 

5

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Tháng 6/2019

 

 

 

Chuyên đề 3

Quý III

 

 

1

Chuẩn bị đề cương

Tháng 7/2019

 

 

2

Xây dựng dự thảo lần 1

Tháng 7/2019

 

 

3

Lấy ý kiến tham gia

Tháng 8/2019

 

 

4

Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2

Tháng 8/2019

 

 

5

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Tháng 9/2019

 

 

 

Chuyên đề 4

Quý IV

 

 

1

Chuẩn bị đề cương 

Tháng 10/2019

 

 

2

Xây dựng dự thảo lần 1

Tháng 10/2019

 

 

3

Lấy ý kiến tham gia

Tháng 11/2019

 

 

4

Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2

Tháng 11/2019

 

 

5

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Tháng 12/2019

 

 

   Chuyên đề 1: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ THCS trong sạch, vững mạnh.

    Nội dung công việc: Xây dựng chuyên đề theo tài liệu hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

    Chuyên đề 2: Thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi  sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” của chi bộ THCS

     Nội dung công việc: Tiếp tục quán triệt tất cả đảng viên, CBVC của đơn vị thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện NQTW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi  sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

   Chuyên đề 3: Xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ góp phần xây dựng Đảng bộ xã Kim Sơn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

     Nội dung công việc: Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

   Chuyên đề 4: Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ THCS.

    Nội dung công việc: Đánh giá tình hình sinh hoạt chi bộ định kỳ; thực hiện quy chế dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ.

         III. Phân công chuẩn bị và thời gian thực hiện

IV. Tổ chức thực hiện

    Bí thư chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc chuẩn bị xây dựng đề cương và tiến hành dự thảo, lấy ý kiến tham gia, thống nhất nội dung các chuyên đề trước khi họp Chi bộ.

    Đồng chí bí thư chủ trì sinh hoạt chi bộ, yêu cầu đảng viên thực hiện chuyên đề báo cáo tóm tắt nội dung chuyên đề đã chuẩn bị; định hướng các nội dung để đảng viên Chi bộ tham gia thảo luận tại chi bộ; chuẩn bị nội dung kết luận sinh hoạt chuyên đề.

     Các đảng viên chi bộ có trách nhiệm nghiên cứu dự thảo và chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến theo định hướng của chi bộ tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

     Bí thư chi bộ xây dựng và thông qua chi bộ kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 và kịp thời báo cáo về cấp ủy cấp trên theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai; đánh giá, sơ tổng kết việc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề./.

Nơi nhận:

- TV Đảng ủy xã;

- Đ/c Bí thư;

- Tổ Công đoàn, nữ công trực thuộc;

- Lưu HS chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

                    Vũ Thị Quế

Nguồn: thcskimson.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 36
Hôm qua : 19
Tháng 07 : 94
Năm 2020 : 2.874